Комплексний облік для бюджетних установ України

Комплексний облік для бюджетних установ України
Завдяки органічного інтегрування функціональності в єдиній оболонці за допомогою програмного продукту "1С: Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України" з'являється можливість впровадити єдину облікову політику бухгалтерського, кадрового обліків і розрахунку заробітної плати в установах одного відомства і виконувати формування консолідованої звітності з можливістю деталізації кожного показника до конкретних проводок.

Функціональні можливості

Стандартна методологія бюджетного бухгалтерського обліку:

"Комплексний облік для бюджетних установ України" забезпечує ведення обліку за планом рахунків бюджетного обліку:

- за чинною бюджетною класифікацією видатків;
- в розрізі видів коштів - кошти загального та спеціального фонду (отримані як плата за виконувані функції і як благодійна допомога);
- в розрізі кодів програмної (функціональної) класифікації;
- в розрізі установ (структурних підрозділів, виділених на самостійний баланс).

Ведення обліку для декількох установ в єдиній інформаційній базі:

"Комплексний облік для бюджетних установ України" підтримує ведення обліку як однієї установи, так і групи в єдиній інформаційній базі (централізована бухгалтерія). При цьому використовуються загальні державні класифікатори, ведуться загальні списки контрагентів, номенклатури матеріальних запасів, статей витрат і т. д.

Головна книга і баланс можуть формуватися консолідовано для всіх установ або окремо по установах.

Додаткова аналітика в обліку:

"Комплексний облік для бюджетних установ України" дозволяє вирішувати завдання бухгалтерського обліку в тих установах, де стоїть завдання накопичення та аналізу планово-економічних показників в розрізі структурних підрозділів, що входять до складу установи. Такий облік можна організувати як в частині витрат, плануючи кошториси і відстежуючи касові і фактичні витрати окремо по кожному підрозділу, так і в частині доходів, відстежуючи виконання планів надходження коштів.

Крім деталізації аналітичного обліку по підрозділах, система дозволяє додавати додаткову довільну аналітику на будь субрахунок. Наповнення такої аналітики визначається самостійно, виходячи з потреб обліку в установі. Ці механізми можна використовувати для більш глибокої деталізації різних областей обліку. Для витрат, наприклад, код економічних витрат  "1140 Витрати на відрядження" можна додатково розбити на "Добові по Україні", "Добові закордоном", "Проживання", "Проїзд". Для обліку матеріальних цінностей цей механізм можна використовувати для вказівки корпусів або кабінетів, в яких зберігаються цінності.

Облік фінансування:

Система дозволяє відстежувати актуальне на будь-який момент часу значення кошторисних призначень:

- Річних, затверджених Кошторисом витрат і довідками про її зміну.
- Помісячних, затверджених Планом асигнувань і довідками про її його зміну.

Для коректного формування квартальної звітності за коштами спеціального фонду, в системі передбачено ведення кошторисних показників витрат позабюджетних коштів за кодами доходу, за рахунок отримання яких ці витрати будуть зроблені.

Якщо в організації використовується детальний розрахунок кошторисних показників витрат (до конкретних найменувань товарних цінностей і послуг, які планується придбати), то за допомогою конфігурації "Комплексний облік для бюджетних установ України" користувачі зможуть зробити порівняння між запланованими і фактичними виконаними витратами.

На підставі врахованих в системі показників формується затверджений Наказом Державного казначейства України "Про затвердження форм аналітичної звітності" № 100 від 6 жовтня 2000 року звіт "Картка аналітичного обліку отриманих асигнувань".

Облік договорів:

В конфігурації "Комплексний облік для бюджетних установ України" передбачена можливість ведення договорів з постачальниками і покупцями з урахуванням їх специфікацій - користувачі можуть вказувати конкретні позиції товарів і послуг, які повинні бути куплені або продані стороннім контрагентам. Надалі за такими договорами можна буде відстежувати стан платежів і відвантажень по кожній позиції специфікації.

Облік зобов'язань:

У конфігурації передбачена реєстрація наступних операцій:

- Реєстрація взяття зобов'язань;
- Реєстрація сторнувальних зобов'язань;
- Реєстрація взяття фінансових зобов'язань;
- Реєстрація сторнувальних фінансових зобов'язань.

Для правильності обліку в системі передбачені контролі перевищення взятих зобов'язань над кошторисними показниками, а також контроль перевищення фінансових зобов'язань над узятими зобов'язаннями.

Облік грошових коштів:

В конфігурації "Комплексний облік для бюджетних установ України" передбачена можливість реєстрації операцій з готівкою і безготівковими коштами. Для кожної з операцій реалізовані особливості її виконання:

- Перерахування оплат постачальникам, реєстрація надходжень від покупців;
- Перерахування коштів на пластикові картки для виплати заробітної плати, підзвітних сум;
- Отримання і повернення фінансування;
- Відновлення касових витрат.

Дані про рухи грошових коштів дозволяють сформувати звітність, затверджену Наказом Державного казначейства України "Про затвердження форм аналітичної звітності" № 100 від 6 жовтня 2000 року:

"Картка обліку готівкових операцій";
"Картка обліку касових витрат";
"Картка обліку капітальних інвестицій";
"Книга обліку асигнувань та прийнятих зобов'язань".

Облік матеріальних цінностей:

В конфігурації "Комплексний облік для бюджетних установ України" облік матеріальних цінностей розділений на 3 напрямки:

- Облік необоротних активів;
- Облік запасів;
- Облік бланків суворої звітності.

Взаєморозрахунки з постачальниками і покупцями:

В системі передбачені механізми зберігання дати виникнення заборгованості при взаєморозрахунках. Залежно від облікової політики, прийнятої в установі, дата заборгованості визначається:

- При першій операції і надалі не змінюється до повного закриття взаєморозрахунків;
- При кожній оплаті або відвантаженні (наданні послуг);
- При зміні знака заборгованості.

Облік ПДВ:

Для організацій - платників ПДВ конфігурація "Комплексний облік для бюджетних установ України" надає широкі можливості по автоматизації обліку:

- Автоматичний розрахунок сум першої події;
- Реєстрація вхідних і вихідних податкових накладних;
- Автоматичне формування реєстру податкових накладних та декларації з ПДВ.

Залежно від облікової політики, прийнятої в установі, можливе налаштування стратегії розрахунку сум першої події для податкового кредиту і окремо для податкового зобов'язання за такими методами:

- Касовий метод;
- При зміні знака заборгованості;
- Відключення автоматичного розрахунку.

 Розрахунок заробітної плати

Для розрахунку й обліку заробітної плати в програмі автоматизована діяльність бухгалтерів-розраховувачів заробітної плати:

- автоматичний розрахунок широкого кола нарахувань - від оплати по окладу і різних - надбавок до оплати лікарняних і відпусток по середньому заробітку;
- гнучке налаштування використовуваних нарахувань та утримань.

Для обліку використання робочого часу в програмі:

- ведуться загальні графіки роботи установи,
- формуються індивідуальні графіки роботи для окремих працівників,
- реєструються первинні документи обліку робочого часу - табелі відпрацьованого часу.

Крім проведення масових розрахунків заробітної плати "Комплексний облік для бюджетних установ України" готує всі необхідні уніфіковані форми по обліку заробітної плати та інші необхідні звіти, що дозволяють отримати інформацію за будь-який розрахунковий період:

- розрахункові листки,
- аналітичні розрахункові відомості і зведення по нарахуваннях і утриманнях;
- розрахунково-платіжні відомості;
- платіжні відомості для отримання грошей через касу;
- довідки про суми середнього заробітку;
- табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати і т.д.

Результати розрахунків можуть бути також представлені у вигляді аналітичних звітів, наочних графіків та діаграм:

- аналіз нарахувань працівників установ;
- аналіз стану взаєморозрахунків з працівниками установ та інше.


Розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців

"Комплексний облік для бюджетних установ України" дозволяє повною мірою автоматизувати розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців та оплати праці цивільного персоналу.

У типовому рішенні передбачені специфічні механізми нарахування грошового забезпечення, зокрема, нарахування грошового забезпечення за майбутні періоди і реєстрація виплати грошового забезпечення звільненим військовослужбовцям, розрахунок компенсації ПДФО.

Особливості державних органів управління, органів місцевого самоврядування

У програмі в повному обсязі реалізовано нарахування грошового утримання службовців державних органів управління, а також оплати праці місцевих органів влади.

Типове рішення надає можливість крім посадових окладів відповідно до заміщаються посадами служби нараховують оклад відповідно до привласненим рангом держслужбовця, а також весь спектр необхідних щомісячних та інших додаткових виплат.

Облік заробітної плати за джерелами фінансування

У конфігурації "Комплексний облік для бюджетних установ України" ведеться наскрізний облік усіх сум нарахувань і утримань в розрізі джерел фінансування безпосередньо при проведенні розрахунків, надана можливість налаштувати порядок відображення в бюджетному обліку кожного нарахування або утримання.

Облік кадрів і аналіз кадрового складу

"Комплексний облік для бюджетних установ України" припускає зберігання не тільки особистих даних працівників установи, але і службової інформації. До останньої належать: підрозділ, де працює працівник, його посада, службові телефони та інша контактна інформація. Реєструється й просування працівника в установі: прийом на роботу, службові переміщення, відпустки та відрядження аж до звільнення.

Трудові відносини, кадрове діловодство

"Комплексний облік для бюджетних установ України" підтримує ведення штатного розкладу установ з можливістю вказівки різних видів тарифних ставок, довільної кількості надбавок, додаткової інформації про штатні одиниці. За штатним розкладом формується вся необхідна звітність.

Регламентована звітність

У конфігурації "Комплексний облік для бюджетних установ України" автоматично формуються наступні регламентовані звіти для представлення в податкові органи:

- Форма 1ДФ;
- Звіт до ФСС від нещасних випадків
- Звіт в пенсійний фонд
- Звіт в ФСС на випадок тимчасової втрати працездатності
- Звіт до ФСС на випадок безробіття
- Персоніфіковані форми звітності до ПФУ

Також формується статистична звітність

- Звіт з праці (форма 1-ПВ);
- Звіт про наявність вакансій (форма 3-ПН)
- Звіт про прийнятих працівників (форма 5-ПН)
- Звіт за кількістю працівників (форма 6-ПВ)
- Звіт про використання робочого часу (форма 3-ПВ)
- Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів (форма 10-ПІ)


Вартість: 9 948,00 грн


КОМПЛЕКС 2016 ©