Громадське харчування для України

Громадське харчування для України

Конфігурація «1С:Підприємство 8. Громадське харчування для України», призначеного для ведення бухгалтерського і податкового обліку на підприємствах громадського харчування.


ОПИС ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ:

- Ведення списку рецептур, складання калькуляцій (Технологічних карт), з можливістю обліку попереднього опрацювання "фірмових" блюд. Зберігання рецептур у вигляді документів з вибраною господарською операцією (приготування, розкомплектація, оброблення).

- Для блюда або напівфабрикату власного приготування можна використовувати декілька рецептур з можливістю вибору потрібною у момент приготування. Можливе використання схеми "блюдо в блюді" з необмеженою кількістю рівнів вкладеності.

- Ведення списку взаємозамінних продуктів і його автоматичне використання при списанні у виробництво і формуванні калькуляційних карток.

- Ведення кількісного або кількісно-сумового обліку матеріально-виробничих запасів (МВЗ) в розрізі складів.

- Облік стандартних складських операцій: поступлення (з можливістю окремого обліку оброблення), переміщення, інвентаризації і списання МВЗ.

- Облік приготування напівфабрикатів і блюд, а так само кількості і сум списаних у виробництво інгредієнтів, згідно із заведеними раніше рецептурами. Оцінка браку інгредієнтів, наявності необхідних напівфабрикатів, необхідної кількості інгредієнтів.

- Облік оптових відвантажень і роздрібних продажів.

- Облік сезонних коефіцієнтів перевитрати, облік спецій.

- Облік калорійності і харчової цінності.

- Обмін даними з ресторанно-касовими (фронт-офісними) системами: двосторонній з: "1С:Ресторан 8", "1С-Рарус: Ресторан+Бар+Кафе", "1С-Рарус: Фаст-фуд (фронт-офіс)", "1С-Рарус: Ресторан (фронт-офіс)".

 

ОПИС ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ «1С:ПІДПРИЄМСТВО 8. ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ»:

"1С: Громадське харчування для України" призначене для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності на підприємствах громадського харчування, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включаючи субкомісію), надання послуг, виробництво і так далі. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.

Рішення розроблене на базі типової конфігурації "Бухгалтерія підприємства для України" ред. 1.2. систем програм "1С:Підприємство 8" із збереженням всіх можливостей і механізмів цього типового рішення. У рішення додані всі необхідні механізми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві громадського харчування.

До складу "1С: Громадське харчування для України" включений план рахунків бухгалтерського обліку, який відповідає Наказу Міністерства Фінансів України "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку і Інструкції про його використання" від 30 листопада 1999г. №291. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахівницях відповідають вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку і віддзеркаленню даних в звітності. При необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку.

Облік "від документа" і типові операції

Основним способом віддзеркалення господарських операцій в обліку є введення документів в конфігурацію, відповідних первинним бухгалтерським документам. Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проводок. Для групового введення проводок можна використовувати типові операції - простий інструмент автоматизації, що легко і що швидко налаштовується користувачем.

Ведення обліку діяльності декількох організацій

За допомогою "1С:Підприємство 8. Громадське харчування для України" можна вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності декількох організацій. Рішення дозволяє вести бухгалтерський і податковий облік одночасно по декількох організаціях в загальній інформаційній базі. Це зручно, якщо господарська діяльність цих організацій тісно зв'язана між собою: можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), працівників, складів (місць зберігання) і інших облікових одиниць, а обов'язкову звітність формувати окремо.

Можливий також облік на підприємствах з різними формами господарювання - кожна юридична особа організації може мати свою облікову політику і застосовувати свій режим оподаткування.

Передбачена можливість обліку господарських операцій в іноземній валюті і умовних одиницях, облік додаткових витрат.

Нормативно-довідкова інформація виробничих запасів

Багаторівневий довідник номенклатури дозволяє зберігати структурований список блюд, заготовок і продуктів. Додані види номенклатури: блюдо, заготовка, матеріал, продукція, технологічний . Введені додаткові одиниці виміру.

Облік матеріально-виробничих запасів

Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізований згідно П(с)БО 9 "Запасів" і методичним вказівкам по його вживанню. Підтримуються наступні способи оцінки матеріально-виробничих запасів при їх вибутті:

- за середньою собівартістю;

- за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО).

Для підтримки способів оцінки ФІФО на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів ведеться партійний облік. Наявність даної можливості дозволяє окремо враховувати товари з одним і тим самим найменуванням, що поступили в різний час і за різними цінами. Різні способи оцінки можуть застосовуватися незалежно для бухгалтерського і податкового обліку і для кожної організації.

Складський облік

По складах може вестися кількісний або кількісно-сумовий облік. У першому випадку оцінка товарів і матеріалів для цілей бухгалтерського і податкового обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані. Складський облік може бути відключений, якщо в ньому немає необхідності.

У "1С:Підприємство 8. Громадське харчування для України" реєструються дані інвентаризації, які автоматично звіряються з даними обліку. На підставі інвентаризації відбивається виявлення надлишків і списання недостач.

Для кожного складу може бути визначено матеріально відповідальна особа. Одночасно для одного складу може бути призначене одна відповідальна особа; історія призначення відповідальних осіб зберігається. Інвентаризацію запасів можна провести як по складу, так і по матеріально відповідальній особі.

Приготування блюд і списання інгредієнтів

Для блюда можна використовувати декілька рецептур з можливістю вибору потрібною у момент приготування. При цьому допускається використання схеми "блюдо в блюді". Кількість рівнів вкладеності не обмежена. Склад блюда і технологія його приготування зберігаються в документі Рецептура. Для цього документа передбачені друкарські форми Калькуляційна картка і Технологічна карта.

Для інгредієнтів, що входять до складу блюда, можна вказати список змінних продуктів (аналогів). Цей список використовується при браку вихідного продукту і враховується при списанні продуктів, і складанні калькуляційних карток. Вихідний продукт і його аналог можуть бути взаємозамінні.

Приготування блюд і списання продуктів оформляються документом Випуск продукції. За допомогою цього ж документа можна отримати звіти про брак інгредієнтів, необхідних для приготування вказаних блюд.

Оброблення

У рішенні підтримується операція оброблення. Наприклад, це може бути оброблення м'ясної туші. Для оброблення також передбачена рецептура.

Підтримується облік заготовок, облік виробничих витрат, сезонності.

Облік і списання спецій

У рішенні "1С:Підприємство 8. Громадське харчування для України" розроблений особливий режим обліку продуктів, витрата яких в перерахунку на одну порцію надзвичайно мала. До таких продуктів можна віднести, наприклад, спеції, сіль, цукор. Щоб уникнути погрішності округлення, при оформленні приготування блюд ці продукти не списуються, а накопичуються в спеціальному регістрі Спеції. Ці продукти списуються в кінці звітного періоду документом Списання спецій.

Облік торгових операцій

Автоматизований облік операцій вступу і реалізації товарів і послуг. При продажі товарів виписуються рахунки на оплату, оформляються накладні і податкові накладні. Всі операції по оптовій торгівлі враховуються в розрізі договорів з покупцями і постачальниками.

Облік на роздрібних складах можна вести з використанням рахунку 285 "Торгова націнка". Також дані про продажі можуть бути завантажені з фронт-офісних систем.

Може робитись інвентаризація складу і роздрібних точок.

Автоматизовано віддзеркалення повернень товарів від покупця і постачальникові.

У "1С:Підприємство 8. Громадське харчування для України" підтримується використання декількох типів цін, наприклад: "опт", "дрібнооптова", "роздрібна", "закупівельна" і тому подібне. Це спрощує віддзеркалення операцій поступлення і реалізації.

Використання різних варіантів обліку і списання інгредієнтів.

Рахунки, на яких враховуються товарно-матеріальні цінності, можуть бути співставлені різним видам номенклатури. Кожному виду номенклатури (товар, блюдо, матеріал) можна встановити свої рахунки обліку, що дозволить списувати у виробництво не лише товари з 28-го рахунку, але і матеріали з 201-го.

Облік комісійної торгівлі

Автоматизований облік комісійної торгівлі як відносно товарів, взятих на комісію (у комітента), так і переданих для подальшої реалізації (комісіонерові). Підтримується віддзеркалення операцій по передачі товарів на субкомісію. При формуванні звіту комітентові або реєстрації звіту комісіонера можна відразу виробити розрахунок і відобразити утримання комісійної винагороди.

Облік операцій з тарою

Автоматизовані операції по обліку поверненої багатооборотної тари. Врахована специфіка оподаткування таких операцій і розрахунків з постачальниками і покупцями.

Також програмний продукт «1С:Підприємство 8. Громадське харчування для України» включає такі функціональні можливості:

- Облік банківських і касових операцій

- Облік розрахунків з контрагентами

- Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів

- Облік основного і допоміжного виробництва

- Облік напівфабрикатів

- Облік непрямих витрат

- Облік ПДВ

- Облік заробітної плати і кадровий облік

- Підтримка різних схем оподаткування

- Податковий облік по податку на прибуток

- Єдиний податок

- Завершуючі операції місяця

- Управлінські і бухгалтерські звіти

- Регламентована звітність

- Сервісні можливості

- Засоби для швидкого освоєння

 

Вартість: 8 190,00 грн


КОМПЛЕКС 2016 ©